VITI 2017

Në datën 19 qershor 2017, KShH zhvilloi trainimin e Vëzhguesve të KShH për Qarkun Korcë, që do të monitorojnë procesin për Zgjedhjet për Kuvendin të dat. 25 qershor 2017.

Në datën 16 qershor 2017, KShH në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar zhvilloi trainimin e Vëzhguesve të KShH për Qarkun Gjirokastër, Vlorë dhe Fier dhe ADRF për Qarkun Vlorë, që do të monitorojnë procesin për Zgjedhjet për Kuvendin në datën 25 qershor 2017.

Në datë 14 qershor 2017, KShH në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar zhvilloi trainimin e Vëzhguesve të KShH dhe ADRF për Qarkun Shkodër, që do të monitorojnë procesin për Zgjedhjet për Kuvendin në datën 25 qershor 2017.

Në datën 31 Mars 2017 KShH zhvilloi aktivitetin në kuadër të projektit:"Kontribut për respektimin më të mirë të të drejtave të azilkërkuesve dhe refugjatëve në Shqipëri" të mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vëndeve të Ulta, në kuadër të Programit MATRA për Shtetin e së Drejtës.

Prezantimi i gjetjeve që rezultuan nga monitorimi mbi zbatimin e ligjit nr 146/2014 " Për njoftimin dhe konsultimin publik" nga 19 Ministritë dhe Këshilli i Ministrave, datë 26.05.2017.

KShH organizon forum të hapur diskutimi me organizata të shoqërisë civile, lidhur me zhvillimet aktuale të reformës në drejtësi parë nga këndvështrimi i shoqërisë civile. Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit "Promovimi i aktivizimit dhe pjesëmarrjes së publikut dhe shoqërisë civile në Reformën e Sistemit të Drejtësisë", mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta në Tiranë në kuadër të programit MATRA për Shtetin e së Drejtës. Datë 21 Mars 2017

VITI 2016

Business Case IEVP Vlorë

KShH ka marrë pjesë në hartimin e raportit HIJE Fusha e Kujdesit Shëndetësor , datë 07/04/2016

Trajnimi Kosovë 9-11 Maj 2016

Tryeza në Elbasan

VITI 2015

25 vjetori i KShH-së

Dita e hapur, forumi dhe emisioni në TV Lokale në Vlorë, datë 09/12/2015

Trajnim për rritjen e kapaciteteve lobuese dhe advokuese të punonjësve të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, datë 11/12/2015

Trajnim i personelit të IEVP Vlorë për torturën 2-3 Dhjetor 2015

Tryeza për një kujdes dhe mjete ligjore më efikase lidhur me respektimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, datë 07/12/2015

Tryeza Tortura, trajtimi çnjerëzor e degradues dhe trajtimi i kësaj vepre penale nga organet e drejtësisë në vend, datë 07/12/2015

TOP