VITI 2017

Datë 14 Korrik 2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) (në konsorcium me shoqatën “Together for Life”, Komitetin Holandez të Helsinkit, Komitetin Norvegjez të Helsinkit, Komitetin Serb të Helsinkit për të drejtat e njeriut ), në bashkëpunim me zyrën për Shqipërinë të Projektit TACSO, organizuan sesionin e informimit në Gjirokastër, Hotel “Çajupi”, për Thirrjet për Projekt Propozime “Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”.

Sesioni i informimit kishte për qëllim prezantimin e kritereve të përgjithshme dhe atyre specifike të skemës së granteve të vogla të projektit “Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”. Ndër të tjera u trajtuan parimet e shkrimit të projekt propozimeve, plotësimi i formës së aplikimit, i notës konceptuale dhe prezantim i prioriteteve, kritereve të aplikimit dhe të vlerësimit të thirrjes për propozime.

Gjatë takimit u prezantuan kriteret e përgjithshme dhe specifike të skemës së granteve të vogla të projektit “Shoqëria Civile kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”, nga Valmira Kallushi, menaxhere e projekteve KShH.

Datë 12 Korrik 2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) (në konsorcium me shoqatën “Together for Life”, Komitetin Holandez të Helsinkit, Komitetin Norvegjez të Helsinkit, Komitetin Serb të Helsinkit për të drejtat e njeriut ), në bashkëpunim me zyrën për Shqipërinë të Projektit TACSO, organizuan sesionin e informimit në EU Info Centre Tiranë, për Thirrjet për Projekt Propozime “Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”.

Sesioni i informimit kishte për qëllim prezantimin e kritereve të përgjithshme dhe atyre specifike të skemës së granteve të vogla të projektit “Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”. Ndër të tjera u trajtuan parimet e shkrimit të projekt propozimeve, plotësimi i formës së aplikimit, i notës konceptuale dhe prezantim i prioriteteve, kritereve të aplikimit dhe të vlerësimit të thirrjes për propozime.

Gjatë takimit u prezantuan kriteret e përgjithshme dhe specifike të skemës së granteve të vogla të projektit “Shoqëria Civile kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”, nga Valmira Kallushi, menaxhere e projekteve KShH.

Në datën 21 Korrik, Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) organizoi trajnim me temë “Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm”. Çështjet e trajtuara lidhen me parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, roli i shoqërisë civile, kuadri ligjor kombëtar dhe ndërkombëtar si dhe përdorimi i gjuhës së urrrejtjes. Përfaqësues të shoqërisë civle, komuniteteve fetare, Bashkisë Korçë, etj, ofruan kontributin e tyre dhe paraqitën problematikat që ndeshin në komunitet që lidhen me ekstremizmin e dhunshëm dhe më gjerë. Trajnimi u përshëndet nga Znj.Romana Vlahutin, Ambasadore e Delegacionit të Bashkimit Evropian, Z.Agron Sojati, Koordinatori kombëtar për ekstremizmin e dhunshëm dhe Znj. Erida Skëndaj, Drejtore Ekzekutive e KSHH-së. Në këtë trajnim ofruan kontributin e tyre mjaft të rëndësishëm Znj. Izabela Kisic, Drejtore Ekzekutive e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Serbi, Znj.Vasilika Laçi, Oficere programi nga Civil Rights Defenders dhe Znj. Klejda Ngjela, Menaxhere Projektesh pranë KShH. Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit “Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm”, financuar nga Bshkimi Evropian.

Komiteti Shqiptar i Helsinkit organizoi nje tryeze pune, me teme: "Krijimi i sinergjive te perbashketa per te drejtat e refugjateve dhe azilkerkuesve ne Shqiperi' me pjesemarrjen e perfaqesuesve te organizatave te cilat merren me mbrojtjen dhe respektimin e te drejtave te refugjateve dhe azilkerkuesve ne vendin tone. Ky aktivitet organizohet ne kuader te projektit: "Kontribut per nje respektim me te mire te te drejtave te azilkerkuesve dhe refugjateve ne Shqiperi", mbeshtetur nga Ambasada e Mbreterise se Vendeve te Uleta, ne kuader te programit MATRA per Shtetin e se Drejtes. Date 06/07/2017, 07/07/2017.

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) në bashkëpunim me zyrën për Shqipërinë të Projektit TACSO, organizuan sesionin e informimit në EU Info Center Shkodër, për Thirrjet për Projekt Propozime “Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm” dhe IPA CSF and Media Programme 2016-2017 Mbështetje ndaj Kapaciteteve të OSHC-ve. Sesioni i informimit ka për qëllim prezantimin e kritereve të përgjithshme, dhe specifike të skemës së granteve të vogla të projektit “Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”. Ndër të tjera, u trajtuan parimet e shkrimit të projekt propozimeve, plotësimi i formës së aplikimit, i notës konceptuale dhe prezantim i prioriteteve, kritereve të aplikmit si dhe i kritereve të vlerësimit të thirrjes për propozime. KShH ju bën thirrje për të aplikuar nëpërmjet paraqitjes së projekt propozimeve.

Në datën 19 qershor 2017, KShH zhvilloi trainimin e Vëzhguesve të KShH për Qarkun Korcë, që do të monitorojnë procesin për Zgjedhjet për Kuvendin të dat. 25 qershor 2017.

Në datën 16 qershor 2017, KShH në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar zhvilloi trainimin e Vëzhguesve të KShH për Qarkun Gjirokastër, Vlorë dhe Fier dhe ADRF për Qarkun Vlorë, që do të monitorojnë procesin për Zgjedhjet për Kuvendin në datën 25 qershor 2017.

Në datë 14 qershor 2017, KShH në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar zhvilloi trainimin e Vëzhguesve të KShH dhe ADRF për Qarkun Shkodër, që do të monitorojnë procesin për Zgjedhjet për Kuvendin në datën 25 qershor 2017.

Në datën 31 Mars 2017 KShH zhvilloi aktivitetin në kuadër të projektit:"Kontribut për respektimin më të mirë të të drejtave të azilkërkuesve dhe refugjatëve në Shqipëri" të mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vëndeve të Ulta, në kuadër të Programit MATRA për Shtetin e së Drejtës.

Prezantimi i gjetjeve që rezultuan nga monitorimi mbi zbatimin e ligjit nr 146/2014 " Për njoftimin dhe konsultimin publik" nga 19 Ministritë dhe Këshilli i Ministrave, datë 26.05.2017.

KShH organizon forum të hapur diskutimi me organizata të shoqërisë civile, lidhur me zhvillimet aktuale të reformës në drejtësi parë nga këndvështrimi i shoqërisë civile. Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit "Promovimi i aktivizimit dhe pjesëmarrjes së publikut dhe shoqërisë civile në Reformën e Sistemit të Drejtësisë", mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta në Tiranë në kuadër të programit MATRA për Shtetin e së Drejtës. Datë 21 Mars 2017

VITI 2016

Business Case IEVP Vlorë

KShH ka marrë pjesë në hartimin e raportit HIJE Fusha e Kujdesit Shëndetësor , datë 07/04/2016

Trajnimi Kosovë 9-11 Maj 2016

Tryeza në Elbasan

VITI 2015

25 vjetori i KShH-së

Dita e hapur, forumi dhe emisioni në TV Lokale në Vlorë, datë 09/12/2015

Trajnim për rritjen e kapaciteteve lobuese dhe advokuese të punonjësve të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, datë 11/12/2015

Trajnim i personelit të IEVP Vlorë për torturën 2-3 Dhjetor 2015

Tryeza për një kujdes dhe mjete ligjore më efikase lidhur me respektimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, datë 07/12/2015

Tryeza Tortura, trajtimi çnjerëzor e degradues dhe trajtimi i kësaj vepre penale nga organet e drejtësisë në vend, datë 07/12/2015

TOP